MOPMO

Monitoring system for bridge pillars and their surroundings

Main scope of the project:

designing and creating a system for underwater monitoring of pillars
designing and creating a system for scanning above the waterline of pillars

Konsorcjum realizujące projekt składa się z: Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie oraz firmy Escort Sp. z o.o., która wdraża wyniki projektu.

Zadania przewidziane w ramach prac badawczo – rozwojowych polegają na zaprojektowaniu systemów monitoringu w części podwodnej podpory i systemu skaningowego w części nadwodnej podpory. Następnie z wykorzystaniem systemów opracowanych w projekcie zostały przeprowadzone prace badawcze polegające na gromadzeniu i analizie danych niezbędnych do funkcjonowania zaprojektowanych systemów.

The effect of the project was a new service of pillar monitoring and their surroundings based on the measurement of water flow / state, and the degree of bed scour around the pillar. Bridge owners will be able to significantly increase the safety of operated facilities and reduce their maintenance costs.

Technical solutions, being the result of research works developed in the project, are inventions and are subjected to patent protection applications.

Systemy, zarówno w części podwodnej jak i nadwodnej podpory zostaną zaprojektowane i skonstruowane tak, aby zapewnić ich pełną modułowość oraz zdolność przystosowania do każdego kształtu podpory.

 

Rozwiązania techniczne, stanowiące wynik prac badawczych przewidzianych w projekcie, mają charakter wynalazków i będą przedmiotem zgłoszenia do ochrony patentowej.

Projekt współfinansowany ze środków NCBiR i realizowany w ramach II Konkursu Innotech w latach 2013- 2015.


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. All rights reserved.
Escort Limited; gen Dezyderego Chlapowskiego 8 str; 70-103 Szczecin; Poland; phone +48 91 43 10 400
en_USEN