Skip to main content

MOPMO

System monitoringu podpór mostowych i ich otoczenia

Celem projektu jest:

• stworzenie systemu monitoringu części podwodnej podpory,
• stworzenie systemu skaningowego nadwodnej części podpory.

Konsorcjum realizujące projekt składa się z: Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie oraz firmy Escort Sp. z o.o., która wdraża wyniki projektu.

Zadania przewidziane w ramach prac badawczo – rozwojowych polegają na zaprojektowaniu systemów monitoringu w części podwodnej podpory i systemu skaningowego w części nadwodnej podpory. Następnie z wykorzystaniem systemów opracowanych w projekcie zostały przeprowadzone prace badawcze polegające na gromadzeniu i analizie danych niezbędnych do funkcjonowania zaprojektowanych systemów.

Efektem projektu będzie nowa usługa monitorowania podpór mostowych i ich otoczenia w oparciu o pomiar przepływu/stanu wody i stopień rozmycia dna wokół podpory. Zarządcy mostów będą mogli znacząco zwiększyć bezpieczeństwo eksploatowanych obiektów i zmniejszyć koszty ich utrzymania.

W ramach badań zastosowane zostaną dwie metody badań nieniszczących: badania oparte na emisji fal akustycznych z wykorzystaniem sonaru oraz badania z wykorzystaniem fal elektromagnetycznych w szerokim spektrum częstotliwości z wykorzystaniem georadaru.

Systemy, zarówno w części podwodnej jak i nadwodnej podpory zostaną zaprojektowane i skonstruowane tak, aby zapewnić ich pełną modułowość oraz zdolność przystosowania do każdego kształtu podpory.

 

Rozwiązania techniczne, stanowiące wynik prac badawczych przewidzianych w projekcie, mają charakter wynalazków i będą przedmiotem zgłoszenia do ochrony patentowej.

Projekt współfinansowany ze środków NCBiR i realizowany w ramach II Konkursu Innotech w latach 2013- 2015.

pl_PLPL