Pomiary z wykorzystaniem profilera osadów dennych


W celu poszukiwania obiektów w dnie i określenia ich gabarytów wykorzystujemy echosondę parametryczną. Wyniki pomiarów pozwalają na określenie wielkości obiektów w dnie. Dostarczone informacje pomagają w kalkulacji kosztów planowanych prac hydrotechnicznych. Są również cennym źródłem informacji dla archeologów. Do prac wykorzystujemy echosondę parametryczną Innomar SES.


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL