Skip to main content

POMIARY ROZMYCIA DNA

Dokumentacja sporządzona na podstawie obrazów sonarowych służy zarówno do oceny aktualnego stanu technicznego, jak i w przyszłości do oceny szybkości zachodzących zmian wynikających z erozyjnego działania wody.

Połączenie obrazów dna oraz profili w wyznaczonych punktach pozwala na kompleksową ocenę stopnia rozmycia dna w otoczeniu filarów.

Monitoring stanu narzutu przy podporach mostowych ma szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa mostu. Dzięki wykorzystaniu sonaru MS1000 możliwe jest wykonanie kompletnej oceny aktualnego przemieszczenia narzutu kamiennego.

Zastosowanie techniki sonarowej umożliwia uzyskanie sonogramów ukazujących obraz dna oraz stan podwodnych elementów budowli hydrotechnicznych. Obrazy przedstawiają obiektywny obraz sytuacji pod wodą. Ułatwiają badania czystości dna na dużych obszarach. Umożliwiają wykrycie większych uszczerbków
i nieprawidłowości konstrukcyjnych. W przypadku konieczności dokładnego sprawdzenia powierzchni przez nurka, stanowią mapę działania, przy pomocy której łatwiejsze staje się naprowadzanie nurka na cel, a co najważniejsze daje nurkowi obraz sytuacji, ewentualnych niebezpieczeństw, które czekają na niego w wodzie – nurek wie czego może się spodziewać zanim zejdzie pod wodę. Może szybko i efektywnie zbadać najbardziej wrażliwe lub podejrzane miejsca.

W ramach pomiarów rozmycia dna prowadzimy następujące prace:

– Opracowanie map rozmycia w otoczeniu podpór,

– Okresowy i stały monitoring rozmycia dna,

– Przekroje batymetryczne rzeki,

– Opracowanie prognoz rozmycia dna,

– Analizy bezpieczeństwa eksploatacji istniejących obiektów mostowych z uwzględnieniem czynnika rozmycia dna oraz rzeczywistego stanu podpór mostowych,

– Podwodne obrazowanie ścian podpór mostowych,

– Badania geofizyczne układu warstw pod dnem rzeki pod planowane odwierty,

– Weryfikacja poprawności wykonanego narzutu kamiennego,

– Badania głębokości posadowienia oraz układu warstw gruntowych pod dnem rzeki.


ZDALNY MONITORING ROZMYCIA DNA

Opracowany system służący do permanentnego monitorowania profili dna wokół filarów mostowych dostarcza na bieżąco zestawu danych ilościowych oraz wizualnych, które mogą być podstawą do reakcji na niebezpieczeństwo podmywania podstaw filarów zwłaszcza podczas powodzi.

Oprogramowanie przedstawia stany wezbraniowe oraz pozwala na wychwycenie sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu mostu na skutek rozmycia dna.

Rozmycie dna

Dokumenty do pobrania:

WYTYCZNE MONITORINGU
ROZMYCIA DNA W OTOCZENIU
PODPÓR MOSTOWYCH

de_DEDE