Skip to main content

Metoda wykrywania obiektów za pomocą magnetometru


Rozwój technologii wpłynął również na urządzenia stosowane do  penetracji akwenów wodnych. Wraz z coraz większą eksploracją morza i wód śródlądowych obserwuje się rosnące zainteresowanie technikami lokalizacji i identyfikacji obiektów dennych mogących być potencjalnym celem dla nurka rekreacyjnego, archeologa podwodnego czy specjalisty z innej dziedziny (policja, wojsko). Ograniczone zasoby finansowe osób prywatnych sprawiają, że wachlarz
dostępnego sprzętu do poszukiwań podwodnych jest zdecydowanie bardziej ograniczony niż w przypadku instytucji (wojsko, przemysł naftowy). Pomimo tego
istniejący wybór sprzętu jest na tyle różnorodny i wszechstronny, że pozwala na uzyskanie wyników poszukiwań niejednokrotnie dorównujących tym, które prowadzą instytucje. Należy pamiętać, iż informacje o podwodnych stanowiskach archeologicznych czy wrakach trafiają do zainteresowanych instytucji (Centralne Muzeum Morskie, Urząd Morski) często od wędkarzy czy amatorów nurkowania.

PODZIAŁ METOD LOKALIZACJI
W środowisku wodnym dysponujemy następującymi metodami do lokalizacji
obiektów:
• hydroakustyczne, wykorzystywane są fale ultradźwiękowe, typowe urządzenia to echosonda i sonar.
• magnetyczne, wykorzystywany pomiar indukcji pola magnetycznego ziemskiego  albo pomiar pola magnetycznego
wytwarzanego przez głowicę detekcyjną (wykrywacz metali).
• wizualne, wykorzystywane światło widzialne (kamera, nurek).

METODA MAGNETYCZNA:

Znacząca liczba przedmiotów dennych posiada w swojej strukturze elementy żelazne bądź stalowe. W tym przypadku inną metodą lokalizacji, niż hydroakustyczna jest metoda magnetyczna. Stosowane są dwie odmiany tej metody: pasywna, wykorzystująca
zmianę wartości indukcji ziemskiego pola magnetycznego spowodowaną obecnością przedmiotu stalowego, oraz aktywna, wykorzystująca pole generowane intencjonalnie. Tu mowa o różnych typach wykrywaczy metali. Przewagą metody pasywnej jest zdecydowanie większy zasięg. Do pomiaru wartości indukcji ziemskiego pola magnetycznego wykorzystywane są zasadniczo dwa typy magnetometrów: protonowe (impulsowe, Overhausera) oraz transduktorowe.

W naszej ofercie znajdą Państwo urządzenia cenionych na świecie producentów: Link do oferty

Źródło: M. Penkowski
ZA S T O S O W A N I E  O G Ó L N I E  D O S T Ę P N E G O  S P R Z Ę T U D O  L O K A L I Z A C J I  O B I E K T Ó W  D E N N Y C H   P o l s k i e  T o w a r z y s t w o  M e d y c y n y  i  T e c h n i k i  H i p e r b a r y c z n e j

pl_PLPL